Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sơn La

http://dulich.sonla.gov.vn


Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La”

- Cuộc thi sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Sơn La xưa và nay cho các tầng lớp nhân dân; tăng cường sự hiểu biết về tỉnh Sơn La đối với du khách trong và ngoài nước.
Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La”
UBND TỈNH SƠN LA
SỞ VH, TT & DL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 565/KH-SVHTTDL Sơn La, ngày 30 tháng 3 năm 2017
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi  “Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La”
 
Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 22/9/2016 nhằm triển khai NQ14 ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh năm 2017 về triển khai Đề án khai thác tiềm năng vùng lòng hồ các thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La” cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA
- Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La” nhằm chọn ra hai biểu trưng (01 biểu trưng du lịch Sơn La và 01 biểu trưng du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La) và hai khẩu hiệu (01 khẩu hiệu du lịch Sơn La và 01 khẩu hiệu du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La) có ý nghĩa, thể hiện rõ sức hấp dẫn, lợi thế cạnh tranh của du lịch Sơn La nói chung và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La nói riêng, hướng đến xây dựng và hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La góp phần thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Sơn La.
- Phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân vào việc tham gia “Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La” thể hiện được nét đặc trưng riêng của tỉnh Sơn La.
- Thông qua cuộc thi, thông tin về văn hóa, phong tục tập quán đậm đà bản sắc tỉnh Sơn La - điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn được truyền tải quảng bá đến du khách.
- Cuộc thi sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Sơn La xưa và nay cho các tầng lớp nhân dân; tăng cường sự hiểu biết về tỉnh Sơn La đối với du khách trong và ngoài nước.
II. YÊU CẦU
- Logo và Slogan phải có tính khái quát,  thể hiện được ý nghĩa, đặc trưng của du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La để quảng bá đến thị trường trong và ngoài nước.
- Đối với Logo phải đạt được những yêu cầu về thiết kế như tính thẩm mỹ, sự độc đáo, ấn tượng, cảm xúc, dễ nhận biết, dễ ghi nhớ; thuận tiện cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được trên mọi chất liệu, thuận tiện cho việc tuyên truyền và đảm bảo sử dụng lâu dài.
- Đối với Solgan phải ngắn gọn, dễ nhớ, gây được ấn tượng.
III. NỘI DUNG 
1. Sản phẩm dự thi
Gồm 02 nội dung:
+ Logo và Slogan du lịch Sơn La
+ Logo và Slogan du lịch vùng hồ thủy điện Sơn La
Tác phẩm dự thi có thể được vẽ bằng tay hoặc được thiết kế bằng máy vi tính, trên giấy trắng khổ A4, hình vẽ chiều lớn nhất không quá 15cm; Được thể hiện không quá 3 màu. (Có Thể lệ cuộc thi kèm theo)
2. Hình thức dự thi 
- Cá nhân hoặc tập thể có thể tham gia dự thi cả 02 nội dung.
- Tác giả gửi tác phẩm Logo, Slogan trình bày trên trang giấy A4 và bản thuyết minh về ý tưởng Logo, ý nghĩa Slogan gửi về Ban tổ chức.
3. Đối tượng tham gia dự thi
- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đều có thể tham dự.
- Thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo được tham gia dự thi nhưng không được tham gia chấm tác phẩm của mình.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
- Thời gian: Quý II, III năm 2017.
- Địa điểm: Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
Gồm: 02 giải nhất cho 02 nội dung; 06 giải khuyến khích cho hai nội dung.
VI. KINH PHÍ
Ngân sách tỉnh cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 390/QĐ-SVHTTDL ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017.
VII.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Quản lý Du lịch
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch, thể lệ và dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La” trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Tuyên truyền rộng rãi về kế hoạch và thể lệ cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Tham mưu ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo;
- Là đầu mối tiếp nhận các tác phẩm gửi về tham gia dự thi;
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở, vật chất kỹ thuật tổ chức lễ trao giải và cuộc thi.
- In ấn giấy chứng nhận, giải thưởng, cờ lưu niệm, và hoa tươi cho các tập thể và cá nhân đạt giải cuộc thi;
- Thường trực giải đáp, cung cấp thông tin về cuộc thi.
2. Phòng Tổ chức pháp chế
- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức cuộc thi;
- Tham mưu ban hành, công bố các Quyết định công nhận các tác phẩm đạt giải tại lễ trao giải cuộc thi.
3. Văn phòng Sở
- Cử cán bộ tham gia thành viên Ban Tổ chức, tổ phục vụ cuộc thi;
- Bố trí kinh phí kịp thời tổ chức cuộc thi;
- Thanh, quyết toán nguồn kinh phí sau khi kết thúc cuộc thi đảm bảo theo quy định.
4. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh
- Cử cán bộ tham gia thành viên Ban Tổ chức, tổ phục vụ cuộc thi;
- Tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi trên trang web của Trung tâm; Đăng tải trên trang Web của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.
- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc thi đảm bảo theo kế hoạch.
- Thực hiện các nhiệm vụ khi Ban tổ chức phân công.
5. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố
Tuyên truyền rộng rãi về Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi và phát động cuộc thi bằng văn bản đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật …. trên địa bàn.
6. Mời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Tham gia thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi.
- Tuyên truyền rộng rãi về Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi đến
7. Đề nghị Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh 
- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi
- Tuyên truyền rộng rãi về Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi và phát động cuộc thi bằng văn bản đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, điêu khắc, hội họa … của Hội
8. Đề nghị Sở Khoa học Công nghệ
- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi
- Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận bộ nhận diện thương hiệu du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đối với tác phẩm đạt giải và các tác phẩm được lựa chọn quảng bá du lịch lòng hồ.
9. Đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo
- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức cuộc thi.
- Tuyên truyền, triển khai kế hoạch, thể lệ cuộc thi đến các trường THPT, THCS, vận động giáo viên, học sinh có khả năng thiết kế đồ họa, thiết kế mỹ thuật trên địa bàn tỉnh tham gia, hưởng ứng cuộc thi. 
10. Đề nghị Trường Đại học Tây Bắc, trường Cao đẳng Sơn La
Tuyên truyền, triển khai kế hoạch, thể lệ cuộc thi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, vận động giáo viên, sinh viên có khả năng thiết kế đồ họa, thiết kế mỹ thuật của Nhà trường tham gia, hưởng ứng cuộc thi.   
11. Đề nghị Hiệp hội du lịch tỉnh Sơn La
- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức cuộc thi.
- Tuyên truyền, động viên các hội viên của Hiệp hội tham gia hưởng ứng cuộc thi.
12. Đề nghị Ban quản lý khu du lịch Quốc gia Mộc Châu
- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức cuộc thi.
- Tuyên truyền Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi trên các trang Web Du lịch Mộc Châu và thông báo tới các doanh nghiệp, các cá nhân đang đầu tư vào Mộc Châu tham gia hưởng ứng cuộc thi một cách có hiệu quả và chất lượng.
13. Đề nghị Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Báo Sơn La
- Đăng tải Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi trên sóng truyền hình, phát thanh, trên các số báo của đơn vị.
- Tuyên truyền về cuộc thi và kết quả cuộc thi.
14. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng
Phối hợp tuyên truyền rộng rãi về Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi và vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, mỹ thuật, thiết kế đồ họa trên địa bàn tham gia cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La”.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La” đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
Tổng cục Du lịch;
- Sở VHTTDL 8 tỉnh TBMR;
- Các đơn vị có tên tại mục IV;
- Lưu VT, QLDL (H, 50b).
GIÁM ĐỐC
 
 
 (Đã ký)
 
 
Đặng Văn Hùng
 
 
 
 
 
 THỂ LỆ CUỘC THI
“Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La” 
(Kèm theo Kế hoạch số 565/KH-SVHTTDL  ngày 30/3/2017 của Sở VHTTDL tỉnh Sơn La)
 
Điều 1: Mục đích, ý nghĩa
- Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La” nhằm hướng đến xây dựng và hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La ấn tượng.  
- Phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân vào việc tham gia sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thể hiện được nét đặc trưng của tỉnh Sơn La,
- Thông qua cuộc thi, quảng bá, truyền tải thông tin về văn hóa, phong tục tập quán đậm đà bản sắc tỉnh Sơn La - điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn với du khách.
- Cuộc thi sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Sơn La xưa và nay cho các tầng lớp nhân dân; tăng cường sự hiểu biết về tỉnh Sơn La.
Điều 2: Đối tượng dự thi
- Mọi tổ chức, cá nhân trong tỉnh, ngoài tỉnh và công dân nước ngoài có ý tưởng sáng tạo, có khả năng sáng tác Logo và Slogan du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La có thể tham gia dự thi.
- Thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi được quyền dự thi nhưng không được quyền đánh giá và cho điểm sản phẩm của mình.
Điều 3: Hình thức tổ chức
- Ban tổ chức nhận sản phẩm của các tác giả gửi về tham gia dự thi.
- Ban Giám khảo chấm vòng sơ khảo, lựa chọn ra các sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu về tính khái quát, tính thẩm mỹ, thể hiện được ý nghĩa, đặc trưng của du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.
- Ban Giám khảo tiếp tục tổ chức chấm vòng chung khảo.
- Ban Tổ chức công bố kết quả tại Lễ tổng kết trao giải cuộc thi thông qua kết quả chấm điểm của Ban giám khảo.
- Khiếu nại của tác giả (nếu có) gửi trực tiếp bằng văn bản về Ban tổ chức sau khi công bố giải 03 ngày, Ban tổ chức xem xét trong thời hạn 03 ngày. Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng kết thúc khiếu nại.
Điều 4: Thời gian tổ chức
- Tháng 4: Ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi và phát động cuộc thi
- Tháng 9: Nhận các sản phẩm tham gia dự thi.
- Tháng 10: Tổ chức chấm và trao giải cuộc thi
Điều 5:  Yêu cầu đối với sản phẩm dự thi
* Về hình thức: Tác phẩm tham gia dự thi hợp lệ phải bao gồm biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan).
+ Đối với biểu trưng du lịch Sơn La và biểu trưng du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.
- Dễ nhận diện, tạo cảm xúc, ấn tượng với công chúng; có tính liên tưởng, liên kết cao; thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công trên mọi chất liệu thuận tiện cho việc tuyên truyền và đảm bảo sử dụng lâu dài.
- Logo dự thi là bản in trên giấy A4, Logo in màu được đặt giữa trang giấy, có chiều dài/rộng lớn nhất không quá 15cm. Mỗi tác phẩm dự thi gửi kèm một bảng thuyết minh không quá 300 từ diễn giải cụ thể về ý nghĩa của Logo.
- Mặt trước của Logo không được sử dụng bất cứ ký hiệu nào, mặt sau của Logo, góc phải phía trên ghi mã số gồm 05 ký tự do tác giả tự chọn (mã số). Mã số phải đảm bảo trùng khớp với mã số bản thiết kế, bản thuyết minh, bản đăng ký dự thi.
- Tác phẩm tham gia dự thi không được gấp, không cuộn tròn, không ép plastic.
- Logo không đúng các quy định trên được xem là không hợp lệ.
+ Đối với khẩu hiệu du lịch Sơn La và khẩu hiệu du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La
- Khẩu hiệu (Slogan) phải ngắn gọn, dễ nhớ, gây được ấn tượng và không sao chép.
- Khẩu hiệu (Slogan) có thể đứng độc lập hoặc đi liền với biểu trưng (Logo), bản thuyết minh ý nghĩa của Slogan không quá 400 từ.
- Đối với tác phẩm dự thi gồm cả Logo và Slogan đi cùng, có thể lựa chọn in Logo và Slogan cùng trên giấy A4, kèm bảng thuyết minh về Logo và Slogan không quá 900 từ.
- Slogan được thiết kế với hai phiên bản (tiếng Việt và tiếng Anh).
Điều 6: Quy định các sản phẩm tham gia dự thi
- Tác giả có thể gửi số lượng sản phẩm tham gia dự thi không hạn chế.
- Những sản phẩm tham gia dự thi phải là những sản phẩm chưa đoạt giải ở những cuộc thi khác và chưa từng được sử dụng trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.
- Không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc.
- Các tác phẩm tham gia dự thi Ban Tổ chức không trả lại.
- Đơn vị tổ chức cuộc thi được sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với những tác phẩm đạt giải.
- Sản phẩm dự thi của nhóm tác giả phải có văn bản thỏa thuận, ủy quyền cho cá nhân đứng ra đại diện dự thi.
- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu các tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm khi sử dụng làm biểu trưng và khẩu hiểu chính thức của du lịch Sơn La và du lịch vùng hồ thủy điện Sơn La.
- Các tác giả tham gia dự thi phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu phiếu đăng ký dự thi của BTC.
Điều 7: Hồ sơ dự thi
- Thông tin người dự thi và phần diễn giải về nội dung, ý nghĩa của Logo (không quá 900 từ)
- File ảnh đuôi .jpg, kích thước 1000*1000 pixels, độ phân giải >300 dpi
- Phiếu đăng ký dự thi.
- Văn bản thỏa thuận của nhóm tác giả, ủy quyền cho cá nhân đứng ra đại diện dự thi.
* Lưu ý: Phần thuyết trình chỉ để giúp BGK hiểu rõ hơn về Logo và Slogan và sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Điều 8: Nộp và nhận hồ sơ dự thi
- Hồ sơ và sản phẩm dự thi gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Tổ 3 phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.
- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ và sản phẩm tham gia dự thi: Ngày 30/9/2017.
Điều 9. Chấm thi:
Các tác phẩm dự thi sẽ được Ban Giám khảo chấm 3 vòng:
- Chấm vòng sơ khảo chọn ra 30 mẫu biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) cho 02 nội dung có số điểm đánh giá cao nhất vào vòng tiếp theo;
- Chấm vòng hai để chọn 10 cho 02 nội dung mẫu biểu tượng và khẩu hiệu có số điểm cao hơn để vào vòng chung khảo.
- Chấm vòng chung khảo để chọn ra mẫu biểu tượng và khẩu hiệu đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích.
 Thông tin cá nhân của các tác giả tham gia dự thi sẽ được Ban Tổ chức giữ bí mật đến khi Ban Giám khảo công bố quyết định các tác phẩm đạt giải.
Điều 10: Tiêu chí xét chọn tác phẩm:
- Thể hiện được ý nghĩa biểu trưng du lịch Sơn La và du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.
- Ý tưởng độc đáo, thiết kế sáng tạo.
- Mang tính thẩm mỹ cao.
- Tính khoa học.
- Thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công trên mọi chất liệu.
- Dễ nhớ, dễ hiểu, dễ nhận diện
- Khẩu hiệu ngắn gọn, xúc tích, gây ấn tượng, có tính định hướng thì trường.
Điều 11: Cơ cấu giải thưởng
- 02 giải nhất đối với hai nội dung (01giải nhất đối với logo du lịch Sơn La; 01 giải nhất đới với logo du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La) bao gồm biểu trưng và khẩu hiệu: Trị giá mỗi giải 15.000.000 đồng
Trường hợp biểu trưng  và khẩu hiệu của hai tác giả khác nhau thì giải thưởng được phân chia như sau:
+ Giải nhất về biểu trưng: 10.000.000đ/giải (Mười triệu động)
+ Giải nhất về khẩu hiệu: 5.000.000đ/giải (Năm triệu đồng)
- 6 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá  trị giá 2.000.000 đồng
Điều 12: Trách nhiệm của tác giả tham gia dự thi
- Tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi xem như chấp thuận mọi quy định của Thể lệ cuộc thi.
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật. BTC không chịu trách nhiệm với các sản phẩm dự thi vi phạm bản quyền tác giả cũng như không can thiệp vào bất cứ tranh chấp bản quyền nào về sản phẩm dự thi được gửi từ các tác giả.
- Tác giả không được sử dụng biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Sơn La và du lịch vùng hồ thủy điện Sơn La vào mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của Ban Tổ chức.
- Trong thời gian tham gia cuộc thi này, tác giả không được gửi tác phẩm tham gia bất kỳ các cuộc thi nào khác.
- Trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giả phải thông báo đến Ban Tổ chức bằng văn bản trước khi hết thời gian hết hạn nộp hồ sơ dự thi.
- Ban Tổ chức có quyền hủy bỏ giải thưởng đối với sản phẩm đạt giải nếu vi phạm quy định hoặc có xảy ra tranh chấp, khiếu nại.
 

Tác giả bài viết: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây